Algemene voorwaarden

1. GELDIGHEID VAN DE VOORWAARDEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Peters Keukeninterieurs B.V., hierna te noemen Peters, gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Peters uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet nadrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Peters, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepaling in acht wordt genomen.

1.5 Indien op een overeenkomst tussen opdrachtgever en Peters deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt opdrachtgever in met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2. AANBIEDINGEN

2.1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Geringe (maat)afwijkingen zijn geen belemmering voor betaling.

2.2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, zulks met inachtneming van het bepaalde lid 1 van dit artikel.

2.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn aanbiedingen geldig tot 30 dagen na dagtekening.

3. OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Peters door zijn schriftelijke bevestiging.

3.2 Elke met Peters aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Peters zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.

3.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz. evenals gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Peters bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden ter goeder trouw gegeven.

3.4 Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

3.5 Bij alle oppervlakten worden bij het meten de grootste lengte- en breedtematen aangehouden. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle ondergronden schoon ter beschikking worden gesteld, eventuele noodzakelijke schoonmaakwerkzaamheden kunnen door Peters in rekening worden gebracht.

4. AFSPRAKEN

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Peters binden de laatste niet, voor zover ze door Peters niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door Peters verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen worden uitdrukkelijk door Peters voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van Peters en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peters niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld dan wel op enigerlei andere wijze te worden gebruikt.

5.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Peters en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

5.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00 onverminderd het recht van Peters om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

6. LEVERINGSTERMIJNEN

6.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Peters schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Peters zijn de werkzaamheden ter hand te nemen.

6.2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

7. PRIJZEN PRODUCTEN

7.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiten geldende prijzen.

7.2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

7.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

7.4 De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te geschieden, gelijk met de hoofdsom.

8. GEDEELTELIJKE LEVERING

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval vindt betaling plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

9. VERVOER

De verzending geschiedt op de wijze als door Peters aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Peters is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
 2. Het aantreffen van asbest en/of asbesthoudende materialen en de sanering hiervan.
 3. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 4. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
 5. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
 6. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
 7. Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en/of geleverd;
 8. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
 9. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

10.2 Peters is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de netto factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, evenals aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Peters of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

10.3 Peters zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

10.4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Peters.

11. LEVERANTIE

Onder leverantie wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan de opdrachtgever. Wanneer overeengekomen is waar en wanneer de levering van de goederen of de levering van half gerede producten zal geschieden, heeft de opdrachtgever op straffe van kosten en schade te zorgen;

 1. Dat de plaats waar de werkstukken en/of materialen opgeborgen moeten worden, of de leveringen moeten geschieden zodanig is, dat beschadiging op welke wijze ook, niet plaats zal vinden;
 2. Dat de toegang tot de ruimte waar de aflevering moet gebeuren onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te doen zijn;
 3. Dat indien lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van de opdrachtgever tenzij de schuld van Peters komt vast te staan.
 4. Dat de ondergronden droog en vrij zijn van kalk, cement-, vuilresten en bezem schoon ter beschikking worden gesteld;
 5. Dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, voor elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie gezorgd is.

De werkzaamheden worden geacht verricht te worden in normale werktijden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

12.1 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Peters voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

12.2 Indien in verband met Peters zijn leveringswerkzaamheden elektrische-, gas- en/of andere aansluitingen nodig zijn en de installatie voor die aansluitingen gebreken vertonen, dan wel niet voldoen aan de ter zake van kracht zijnde voorschriften, zal de opdrachtgever daarin alsnog moeten voorzien. Indien deze werkzaamheden aan Peters worden opgedragen, dan zullen de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever aanvullend in rekening worden gebracht.

12.3 De opdrachtgever dient, tenzij anders is overeengekomen, ervoor zorg te dragen dat Peters tijdig, dat wil zeggen voordat er door hem begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, de beschikking heeft over alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste, vergunningen, ontheffingen, asbestinventarisatie, etc.

13. Meer- en minderwerk

13.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

13.2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Peters op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

13.3 Door Peters te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

14. Wijziging van de opdracht

14.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kan worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

14.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Peters ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

14.3 Aangebrachte wijzigingen en/of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd dan wel voltooiing van de uitvoering door Peters wordt overschreden, hetgeen door de opdrachtgever wordt aanvaard.

15. Materialen

15.1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

15.2 Peters stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Peters is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

15.3 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komt voor diens rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van Peters komen. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.

15.4 De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Peters tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Peters toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening.

15.5 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.

15.6 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door Peters doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

16. Aanbetaling

Peters is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomsten een aanbetaling van minimaal 30% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Peters de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

17. Annuleren

17.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Peters reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij voorts jegens Peters gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Peters als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever vrijwaart Peters tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

17.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Peters zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

18. Overmacht

18.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, het aantreffen van asbest en/of asbesthoudende materialen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Peters of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Peters, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Peters, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijk omstandigheden meebrengen, leveren voor Peters overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht heeft op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

18.2 Peters is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

19. Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt Peters om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

20. Oplevering

20.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Peters dit de opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat Peters schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en/of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

20.2 Kleine gebreken zullen door Peters zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Peters slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Peters valt toe te rekenen.

20.3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, die Peters niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.

21. Reclame

21.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Peters terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

21.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q. oplevering Peters schriftelijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

21.3 Peters dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

21.4 Indien de reclame naar het oordeel van Peters juist is, zal Peters hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, zulks ter beoordeling van Peters.

22. Garantie

22.1 Peters verstrekt gedurende vijf jaar garantie op geleverde en gemonteerde goederen. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door Peters geleverde materialen en producten dan wel in de door hem uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke goederen c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk.

22.2 Peters zal niet gehouden zijn deze garantie gestand te doen in de volgende omstandigheden:

 1. Indien Peters tijdig te kennen gegeven heeft dat hij zich niet kan verenigen met de materiaalkeuze en/of werkwijze voorgeschreven door de opdrachtgever;
 2. Indien door de opdrachtgever en/of derden werkzaamheden zijn of worden verricht aan de door Peters geleverde goederen;
 3. Indien gebreken en schade aan de goederen het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim van de opdrachtgever;
 4. Indien de goederen voor een ander doel gebruikt worden dan de overeengekomen bestemming;
 5. Indien de opdrachtgever niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit de overeenkomst;
 6. Indien de gebreken en schade aan de goederen het gevolg is van ondeugdelijkheid van materialen en onderdelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
 7. De garantie vervalt indien de door Peters geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt.

22.3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

23. Eigendomsvoorbehoud

23.1 Zolang Peters geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Peters.

23.2 Peters heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

23.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

24. Wanprestatie en ontbinding

24.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Peters ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

24.2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

 1. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Peters heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
 3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
 4. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

24.3 Peters is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Peters reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Peters op vergoeding van kosten, schade en interesten.

25. betaling

25.1 Bij aanschaf van een keuken en/of leveringen boven € 5.000,00 ontvangt opdrachtgever twee weken voor de afgesproken montage/leveringsdatum een factuur van Peters.

Uiterlijk op de eerste montage dag of dag van levering dient opdrachtgever 90% van het op deze factuur vermelde totaalbedrag te voldoen. Betaling dient contant of per bank plaats te vinden.

Bij betaling per bank dient opdrachtgever rekening te houden met overschrijvingstermijnen van betreffende bank. Indien op de eerste montage dag of dag van levering een spoed overschrijving per bank door de opdrachtgever moet plaats vinden, zijn eventuele door bank opgevoerde extra kosten voor opdrachtgever en niet in mindering te brengen op de factuur.

Resterende 10% van het factuurbedrag is door opdrachtgever te voldoen zodra de keuken en/of levering volledig en compleet is opgeleverd volgens koopovereenkomst.

25.2 Overige betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij anders is overeengekomen.

25.3 Peters is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.

25.4 Peters is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van (proces)advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

25.5 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van EUR 75,00 (exclusief BTW). Ingeval de opdrachtgever een consument is (derhalve niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) bedragen de buitengerechtelijke incassokosten maximaal het tarief zoals bepaald in het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

26. Toepasselijk recht

Op alle door Peters gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het “Weens Koopverdrag” wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

27. Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Peters, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover deze daartoe wettelijk bevoegd is.

28. Wijziging van de voorwaarden

Peters is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Peters zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.