Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van Peters Keukeninterieurs (www.peterskeukens.nl). Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

1. Gebruik van de website

1.1 De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Peters Keukeninterieurs zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Peters Keukeninterieurs niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

1.2 Peters Keukeninterieurs garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Peters Keukeninterieurs wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

2. INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN

Peters Keukeninterieurs aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Peters Keukeninterieurs niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

3. Intellectueel eigendom

3.1 Peters Keukeninterieurs behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). 

3.1.1 Op deze website wordt grafisch materiaal van leveranciers (o.a. sfeerbeelden) aangeboden. De intellectuele eigendomsrechten hiervan liggen bij de rechtmatige eigenaar van het materiaal, zoals vermeld in de bijlage Specifieke bepalingen voor beeldmateriaal van leveranciers.

3.2 Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peters Keukeninterieurs of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

4. Wijzigingen

4.1 Peters Keukeninterieurs behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

4.2 Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

5. Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.